Начало

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ЛОТО 6 от 47”

В играта „Лото 6 от 47“ се провежда едно теглене всеки ден в централните Новини от 19:30 до 20:00 ч. по Нова телевизия.
Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 47 включително.
Участникът сам избира с кои 6 числа от 1 до 47 да играе или участва с числата, отпечатани на билет „Лото 6/47: Спечели Джакпот от 1 000 000 до 3 200 000 лева включващ Къща и Порше - 3 лв.“ от играта „Новолото“, организирана от „Национална лотария“ АД.
Участникът печели ако 2, 3, 4, 5 или 6 от избраните от него числа съвпадат с изтеглените числа за съответното теглене. Печалби в тегленето „Лото 6 от 47“ в сила от 10.03.2017 г.:
Брой познати числа и печалби
6 познати числа - Коефициент - 1, Печалба - 2 лв., Джакпот - Празничен Джакпот включващ Къща, лек автомобил Порше и 10-дневна почивка в Дубай.
5 познати числа - Коефициент - 2500, Печалба - 5000 лв.
4 познати числа - Коефициент 20, Печалба -   40 лв.
3 познати числа - Коефициент 2,  Печалба - 4 лв.
2 познати числа - Коефициент 1, Печалба -  2 лв.  
С всяка квитанция „Лото 6/47“ от хазартната игра Лотарио, и с всеки залог в „Лото 6/47“, направен валидно онлайн участникът получава бонус игра „Пари на мига“ с 5 допълнителни числа и 5 печалби, които той може да спечели на момента. Ако някое от шестте числа на участника съвпада с някое от петте числа в играта „Пари на мига“, участникът печели печалбата под това число. Например, ако избраните от участника числа са: 1, 2, 3, 4, 5, 6, а числата и печалбите в бонус играта „Пари на мига“ са: 6, 7, 8, 9, 10 и под числото 6 има изписана сумата от 100 лв., това означава, че участникът печели 100 лева! Ако печалбата на участника е „Участие в жребии за ТВ игри“ по Нова телевизия, той трябва да регистрира 14-цифрения код от неговата квитанцията в интернет на сайта на Организатора на играта или по телефона на 0700 42 100 (номерът е без добавена стойност) и да очаква да бъде изтеглен.
Изплащане на печалбите
Печалби до 300 лв. се изплащат веднага в ЛОТО пунктовете на Национална лотария срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
Печалби от 301 до 4999 лв. се изплащат в каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
При печалба над 5000 лв. участниците се обаждат на телефон 0700 42 100 за информация как да получат печалбата си.
Печалбата „Джакпот“ (при познаване на всички 6 числа) се изплаща на печелившия участник, съответно натрупва по неговия акаунт при спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Нацинална лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил и да представи оригинала на квитанцията. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш участник, както следва: 200 000 лева, Къща и Порше – в определен срок от датата на представяне на печелившата квитанция, а останалата част от печалбата се изплаща за период от 20 години, на 20 равни годишни вноски, считано от следващата календарна година. Ако в едно теглене има един участник познал 6 от изтеглените 6 числа, той печели пълния размер на печалбата (2 лв.) и пълния размер на Джакпота, включващ Къща и Порше. В случай, че в рамките на едно теглене няколко залога, независимо от начина, по който са направени – съдържат и шесте изтеглени в съответното теглене 6 числа, джакпотът се разпределя поравно между тях, в това число и в случаите, когато залозите са направени от един и същ участник и/или са в притежание на един и същ участник.
Ако в едно теглене има двама или повече участници, които познаят 6 от изтеглените 6 числа, всеки от тях печели пълния размер на печалбата (2 лв.), а размерът на Джакпота, включващ Къща и Порше се поделя поравно между броя на участниците познали 6 от изтеглените 6 числа. В случай, че двама или повече участници спечелят Джакпот, предметните награди се заменят с тяхната парична равностойност в левове, която се поделя поравно между броя на участниците познали 6 от изтеглените 6 числа. Печалбата почивка в Дубай се получава, като на спечелилият участник му се предоставя ваучер даващ му право за такава почивка. Спечелилият участник трябва да осъществи ползването й еднократно в рамките на посочените във ваучера дни и периоди. В случай, че участникът не осъществи почивката в посочените дни и периоди, Организаторът не носи отговорст и се счита, че печалбата е погасена. Организаторът не носи отговорност за качеството на услугата предоставена от трети лица като туристически агенции, авиокомпании, летища и други.
Във всеки случай на спечелен Джакпот участникът, претендиращ печалбата, независимо от начина по който е направил залога, следва да се яви в централния офис на Национална лотария АД в град София, ул. Фритьоф Нансен №37 и да удостовери надлежно правото си да получи печалбата съгласно изискванията на закона, задължителните игрални условия, и настоящата предварителна програма. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на Организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора безвъзмездно. Публична проява по смисъла на предходната алинея означава подготовката, осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост и/или инициирани от Организатора.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ"